Kapitalstrukturering
skjerm2

Eiendommer kan sammenliknes med realobligasjoner, og verdsettelsesmetoden kan
sammenliknes med den for et rentepapir. Eiendomsfinans handler om å foredle og bevare underliggende verdidrivere i eiendommen best mulig, slik at en høyest mulig kontantstrøm fra drift og salg oppnås.

VAXA Property Partners tilstreber å maksimere eiers risikojusterte avkastning. Verdien i dag er avhengig av potensialet for fremtidige kontantstrømmer og salgsverdi. Kontantstrømmer som påvirkes av en rekke endogene og eksogene faktorer. Næringseiendom er long leietakerporteføljen og short finansieringen. Med dette mener vi at økte renter, generelt betyr økt økonomisk aktivitet og bedre forutsetninger for leietakernes drift og leieinntekter. Økte renter betyr også økte finansieringskostnader. Og omvendt. Således har eiendom en delvis naturlig rentesikring. I våre modeller stresstester vi eiendommen og måler ut påvirkningen av endringer i rentebanen og øvrig økonomisk aktivitet. Således bidrar vi til å sikre eiendommens kontantstrøm mot stor negativ påvirkning som følge av renteøkning og negative sjokk med påvirkning på leieinntektene.

Ulike verdiskapende og risikodrivende faktorer danner et handlingsrom for eiendommen. VAXA Property Partners utarbeider en kapitalstruktur som søker å maksimere risikojustert avkastning innenfor dette handlingsrommet.

Klikk her for mer informasjon om tjenesten